Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Τροποποίηση των αποφάσεων ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και 285/6/9.7.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ, Τράπεζα της Ελλάδος)

Στις 29 Φεβρουαρίου 2012 δημοσιεύτηκε η ΠΔ/ΤΕ αριθμ. 2652, με την οποία τροποποιούνται:

  • η απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 με θέμα: «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», και

  • η απόφαση ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009 με θέμα: «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4, του ν. 3691/2008».

ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» και 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4, του ν. 3691/2008» διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

 http://www.hcmc.gr/photos/kefalaiagora/files/26.1.2012_608_shortselling.pdf