Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων από τα εποπτευόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπόχρεα πρόσωπα κατά τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια περιστασιακών συναλλαγών

Στις 13 Νοεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5008) η υπ’ αριθμ. 4/894/23.10.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων από τα εποπτευόμενα από αυτήν υπόχρεα πρόσωπα κατά τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια περιστασιακών συναλλαγών.

ΦΕΚ Β’ 5008/13.11.2020