Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Επικαιροποιημένος κατάλογος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘PSPs’) που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

Στις 13 Νοεμβρίου 2020, το ‘EPC’ δημοσίευσε επικαιροποιημένο κατάλογο με τον αριθμό των ‘PSPs’ (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, κ.λπ.) ανά χώρα που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον ‘SEPA’ (ήτοι SCT, SDDC, SDDB2B, SCTinst) με ημερομηνία αναφοράς 13 Νοεμβρίου 2020.

Κατάλογος EPC