Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) αναφορικά με τους ML/TF κινδύνους στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής επανεξέτασης και αξιολόγησης (‘SREP’)

Στις 4 Νοεμβρίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 7σέλιδη Γνώμη αναφορικά με τη αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές των ML/TF κινδύνων στο πλαίσιο της ‘SREP’.

Μέσω της εν λόγω Γνώμης, η ‘ΕΒΑ’ αναμένει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες αφενός για θέματα προληπτικής εποπτείας (“prudential supervision”), και αφετέρου για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’) με γνώμονα την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των συναφών κινδύνων στο πλαίσιο της ‘SREP’.

Γνώμη ΕΒΑ