Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση του Ν. 4745/2020 για την Επιτάχυνση εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010

Στις 6 Νοεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 214/2020) ο Ν. 4745/2020 με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις».

Με το Πρώτο Μέρος του ως άνω νόμου εισάγονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010. Ειδικότερα, προστίθενται άρθρα 4Α - 4Κ στον Ν. 3869/2010 και προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού, αναλόγως του χρόνου κατάθεσης της αρχικής αίτησης ρύθμισης, η ηλεκτρονική κοινοποίηση της αίτησης μέσω της πλατφόρμας, καθώς και οι συνέπειες που επέρχονται για τον αιτούντα σε περίπτωση παράλειψης υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού.

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών υποθέσεων θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 15η Ιουνίου 2021.

ΦΕΚ Α' 214/2020