Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Αναθεωρημένες Συστάσεις της FATF για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 16 Φεβρουαρίου 2012, δημοσιεύτηκαν, μετά από σχεδόν δύο χρόνια διαβουλεύσεων, οι αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force, εφεξής FATF), καθώς και τα συνοδευτικά αυτών ερμηνευτικά κείμενα. Η αναθεώρηση των Συστάσεων, οι οποίες εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1990 και αναθεωρήθηκαν έκτοτε δύο φορές (το 1996 και το 2003), αποσκοπεί:

  • αφενός μεν στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων με γνώμονα την προστασία της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και
  • αφετέρου στην αντιμετώπιση ορισμένων κατηγοριών οικονομικών εγκλημάτων που αναδείχτηκαν έντονα κατά τα τελευταία χρόνια και κρίνεται ότι αποτελούν επίσης απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως η διαφθορά, η ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής και τα φορολογικά εγκλήματα.


Ειδικότερα, επιδιώκεται κατ'αρχήν η ενδυνάμωση των Συστάσεων σε ό,τι αφορά τις περιοχές υψηλού κινδύνου και τις θεματικές, στις οποίες η εφαρμογή τους κρίθηκε ότι μπορεί να ενισχυθεί. Διευρύνθηκε επίσης το πεδίο εφαρμογής τους για την αντιμετώπιση νέων απειλών, όπως η χρηματοδότησης της ανάπτυξης όπλων μαζικής καταστροφής και η διαφθορά. Από την άλλη πλευρά, παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τις περιοχές χαμηλού κινδύνου, ώστε να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στα πρόσωπα και τις δραστηριότητες που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο.

Οι σαράντα (40) νέες Συστάσεις της FATF ενσωματώνουν σε ενιαίο κείμενο τόσο τις παλαιές 40 Συστάσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες όσο και τις εννέα (9) Ειδικές Συστάσεις, που υιοθετήθηκαν στη συνέχεια για την καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Μέχρι το τέλος του 2012 αναμένεται να υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ  προκειμένου να προσαρμοστεί η ενωσιακή νομοθεσία με τις αναθεωρημένες Συστάσεις της FATF.

FATF (2012): The FATF Recommendations. International Standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation, February, διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/49/29/49684543.pdf