Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) για τα ψηφιακά νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών (‘CBDCs’)

Στις 9 Οκτωβρίου 2020, η ‘BIS’, σε συνεργασία με τις Κεντρικές Τράπεζες των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Ελβετίας, της Σουηδίας, του Καναδά και την ΕΚΤ, εκπόνησε και δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της 26σέλιδη έκθεση για τα ‘CBDCs’.

Στην έκθεση αυτή καταγράφονται οι κοινές θεμελιώδεις αρχές και τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα ‘CBDCs’. Επιπλέον, προτού πραγματοποιηθούν ενέργειες για την έκδοση τέτοιου είδους ψηφιακών νομισμάτων, οι Κεντρικές Τράπεζες θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσουν ότι:

  • αφενός η έκδοση αυτή δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη νομισματική ή χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και
  • αφετέρου τα ‘CBDCs’ θα μπορούσαν να συνυπάρχουν και να συμπληρώνουν υπάρχουσες μορφές νόμιμου χρήματος, προωθώντας παράλληλα την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα.

Έκθεση BIS