Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Συγκρότηση Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 19 Μαρτίου 2012 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 12965/Β.578 σχετικά με το «Διορισμό Προέδρου και μελών του Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας». Το έργο του Φορέα διαβούλευσης, στον οποίο εκπροσωπούνται είκοσι (20) φορείς, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, συνίσταται στη συνεργασία και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των φορέων των επιμέρους κατηγοριών «υπόχρεων προσώπων», προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις διατάξεις του ν. 3691/2008.

Ο εν λόγω Φορέας καθώς και οι φορείς εκπροσώπησης των υπόχρεων προσώπων συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών θεμάτων, ενώ παράλληλα προβαίνουν σε τακτική ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συντονιστικού Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. Πρόεδρος του Φορέα ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ενώ η θητεία των μελών του είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται.