Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τα “virtual assets”

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε 24σέλιδη έκθεση σχετικά με τα “virtual assets”, στην οποία εξετάζονται οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτά σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για:

  • τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες) και τους φορείς εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
  • τους “Virtual Asset Service Providers”, και
  • τους φορείς του εκάστοτε δημοσίου τομέα.

Έκθεση FATF