Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών MMΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων

Στις 9 Απριλίου 2012 δημοσιεύτηκε ο ν. 4065/2012 σχετικά με την «Τροποποίηση του ν. 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών MMΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 77, 9.4.2012). Ο νόμος, μεταξύ άλλων, τροποποιεί τα άρθρα 3 και 6 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α 309, 31.12.2003), επιβάλλοντας πρόσθετες υποχρεώσεις:

  • στα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 (άρθρο 6 ν. 4065/2012), και

  • στα φυσικά πρόσωπα και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 (άρθρο 7 ν. 4065/2012).