Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη διαμόρφωση ενός εγχειριδίου κανόνων ουσιαστικού δικαίου (“single rulebook”) σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων (‘AML/CFT’)

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε Γνώμη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη διαμόρφωση ενός εγχειριδίου κανόνων ουσιαστικού δικαίου (“single rulebook”) σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων (‘AML/CFT’). Η εν λόγω Γνώμη συνοδεύεται, από σχετική έκθεση με αναλυτική τεκμηρίωση για την εν λόγω θεματική.

Γνώμη ΕΒΑ

Έκθεση ΕΒΑ