Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου για τις ρυθμίσεις περί επαναπροσδιορισμού εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010

Την 1η Σεπτεμβρίου 2020 αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις». 

Ειδικότερα, με το άρθρο 1 του ανωτέρω σχεδίου νόμου εισάγονται ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του N. 3869/2010. Προστίθεται άρθρο 4Α στον υφιστάμενο Ν. 3869/2010 βάσει του οποίου προβλέπεται  ο επαναπροσδιορισμός των εκκρεμών υποθέσεων με την υποβολή σχετικής αίτησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προθεσμίες.

Καταληκτική ημερομηνία για τη συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2020.

 

Δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου για τις ρυθμίσεις περί επαναπροσδιορισμού εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010