Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’)

Στις 28 Αυγούστου 2020 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική μας έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (“AMLD V”) και τη σχετική τροποποίηση του Νόμου 4557/2018. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Σχέδιο Νόμου και Αιτιολογική Έκθεση