Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Δημοσίευση Αποφάσεων για τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Στις 7 Αυγούστου 2020, δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β’ 3321) οι ακόλουθες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών:

  • Απόφαση 83535 ΕΞ 2020 «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ)», και
  • Απόφαση 83525 ΕΞ 2020 «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών τα οποία χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς».

ΦΕΚ Β’ 3321/7.8.2020