Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ

Στις 11 Απριλίου 2012 δημοσιεύτηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ο στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι τριπλός:

  • να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας από τα κράτη-μέλη,

  • να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 42 (ειδική εξέταση της αντιμετώπισης των δικηγόρων και άλλων ανεξάρτητων επαγγελματιών νομικών) και στο άρθρο 43 (ποσοστά των ορίων όσον αφορά τον προσδιορισμό των πραγματικών δικαιούχων) της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, και

  • να εξετάσει την ανάγκη τροποποιήσεων μέσα από το πρίσμα τόσο των πορισμάτων της ίδιας της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των διεθνών προτύπων που υιοθετήθηκαν πρόσφατα από την FATF.

Η έκθεση τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τη 13η Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή προτίθεται να προβεί στην έκδοση πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ το φθινόπωρο του 2012.

European Commission (2012): Report on the application of Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, April (COM 2012, 168 final), διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20120411_report_el.pdf

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20120411_report_en.pdf