Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) αναφορικά με τo Brexit από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής

Στις 14 Ιουλίου 2020, το ‘EPC’ εξέδωσε Ανακοίνωση αναφορικά με τις αλλαγές που θα επέλθουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA (SCT, SCT Inst, SDD Core, SDD B2B) που τελούν υπό τη διαχείρισή του σε σχέση με το Brexit από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής.

Ανακοίνωση EPC