Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο

Στις 13 Ιουλίου 2020, η ‘CPMI’ δημοσίευσε 11σέλιδη έκθεση αναφορικά με τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών (“enhancing cross-border payments”) σε διεθνές επίπεδο.

Στην εν λόγω έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στην «Ομάδα των 20» (‘G-20’), περιγράφονται αναλυτικά οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών, προκειμένου να καταστούν ταχύτερες, φθηνότερες και πιο διαφανείς. Η διευθέτηση των υφιστάμενων εμποδίων στις διασυνοριακές πληρωμές, σύμφωνα με την ‘CPMI’, αναμένεται να ενισχύσει το διεθνές εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη.

Έκθεση ‘CPMI’