Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Αλλαγές στο διαδικτυακό εργαλείο ερωτήσεων και απαντήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’)

Στις 17 Ιουνίου 2020, η ‘ΕΒΑ’, στο πλαίσιο του διαδικτυακού εργαλείου  που τηρεί για την εκπλήρωση των στόχων που απορρέουν από τον ιδρυτικό της Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του, προκειμένου να καλύπτει, μεταξύ άλλων, και ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Διαδικτυακό εργαλείο ΕΒΑ