Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π)

Στις 20 Δεκεμβρίου 2011 δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. 55906/1673 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Η ΕΕΕΠ συγκροτείται από πρόεδρο και οκτώ (8) μέλη και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α' 180) και είναι η Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων (τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών, κατά την έννοια του νόμου).

Στο μέρος Δ του νόμου (άρθρα 25-54) περιλαμβάνονται διατάξεις για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων.

Στην παρ. 4 του άρθρου 49 σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά παράνομοι πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. Στο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου αυτής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παρανόμως και κατ΄ ελάχιστον ίσο με πεντακόσια (500) ευρώ.» 

Η Υπουργική Απόφαση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/45%CE%A81%CE%97-%CE%9B%CE%933