Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έκθεση της “Europol” για τον αντίκτυπο των οικονομικών εγκλημάτων εντός της ΕΕ

Στις 5 Ιουνίου 2020, η “Europol”, δημοσίευσε 21σέλιδη έκθεση, στην οποία αποτυπώνεται ο αντίκτυπος των οικονομικών εγκλημάτων εντός της ΕΕ, όπως η απάτη στον ΦΠΑ, η παραγωγή και διανομή πλαστών αγαθών και υπηρεσιών, και εξελιγμένα σχήματα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι εκτιμώμενες συνολικές απώλειες αυτών των οικονομικών εγκλημάτων εντός της ΕΕ εκτιμώνται σε περισσότερα από 100 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Έκθεση Europol