Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1214/2011 σχετικά με την επαγγελματική οδική διασυνοριακή μεταφορά μετρητών σε ευρώ μεταξύ κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ

Στις 29 Νοεμβρίου 2011, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.[1]

Ο διατάξεις του Κανονισμού αποσκοπούν στην εξάλειψη υφιστάμενων νομικών και διαδικαστικών εμποδίων, εξαιτίας των οποίων, μέχρι σήμερα, καθίσταται ανέφικτη η επαγγελματική οδική διασυνοριακή μεταφορά τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ μεταξύ κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ.

Ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 29η Νοεμβρίου 2012. 


[1] Κανονισμός (ΕΕ) 1241/2011, ΕΕ L 316/29.11.2011, σελ. 1-20.