Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έρευνα και Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τα “dividend arbitrage trading schemes” και τις επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’)

Στις 12 Μαΐου 2020, η ‘EBA’ δημοσίευσε έρευνα για τα “dividend arbitrage trading schemes” (γνωστά και ως “Cum-Ex/Cum-Cum”) και τις επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’).

Η έρευνα της ‘ΕΒΑ’ κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

  • οι εθνικές αρχές δεν έχουν τον ίδιο βαθμό κατανόησης της λειτουργίας των εν λόγω συστημάτων, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές στη φορολογική νομοθεσία των κρατών μελών της ΕΕ, και
  • ο τρόπος λειτουργίας των εν λόγω συστημάτων και τα έσοδα που προκύπτουν από φορολογικά εγκλήματα υπονομεύει την ακεραιότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.

Σε συνέπεια με τα προαναφερθέντα, η ‘ΕΒΑ’ προέβη στη δημοσίευση Σχεδίου Δράσης (“Action Plan”) για τη διετία 2020-2021 με 10 πρωτοβουλίες, προκειμένου να ενισχύσει το υφιστάμενο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σχέση με τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων.

Έρευνα και Σχέδιο Δράσης ‘EBA’