Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Απόφαση της ΕΚΤ «σχετικά με τον προσδιορισμό του Mastercard Clearing Management System ως συστημικώς σημαντικού συστήματος πληρωμών» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 795/2014

Στις 7 Μαΐου 2020, η ΕΚΤ εξέδωσε Απόφαση «σχετικά με τον προσδιορισμό του Mastercard Clearing Management System ως συστημικώς σημαντικού συστήματος πληρωμών»  (ΕΚΤ/2020/26).

Η Απόφαση αυτή εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 795/2014 της ΕΚΤ «σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2014/28).

Τέλος, με την Απόφαση αυτή, η ΕΚΤ και η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου ορίζονται ως αρμόδιες αρχές επίβλεψης του εν λόγω συστήματος πληρωμών.

Απόφαση ΕΚΤ