Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κανονισμός (EE) 260/2012 σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 924/2009

Στις 30 Μαρτίου 2012 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισμός «σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 924/2009».[1]

Οι βασικές διατάξεις του Κανονισμού αφορούν:

  1. την κατάργηση, από 1/11/2012, τυχόν πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών (Multilateral Interchange Fees -MIFs) για διασυνοριακές πράξεις πληρωμής άμεσης χρέωσης (άρθρο 6, παρ. 3) ,

  2. την κατάργηση, από 1/2/2017, τυχόν πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών (Multilateral Interchange Fees -MIFs) για εγχώριες πράξεις πληρωμής άμεσης χρέωσης (άρθρο 6, παρ. 3),

  3. την υιοθέτηση μιας καταληκτικής ημερομηνίας (1/2/2014) πέραν της οποίας οι μεταφορές πίστωσης και οι άμεσες χρεώσεις σε ευρώ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζουν συγκεκριμένα άρθρα και το Παράρτημα του Κανονισμού (άρθρο 6, παρ. 1 και 2),

  4. την κατάργηση, από 1/2/2016, της υποχρέωσης των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν τον BIC της τράπεζας του δικαιούχου κατά την εκτέλεση πράξης πληρωμής μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης (άρθρο 5, παρ. 7),

  5. την κατάργηση, από 1/2/2016, των εθνικών υποχρεώσεων που επιβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων βάσει διακανονισμών που επιβάλλονται στους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμής για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών που αφορούν πράξεις πληρωμών των πελατών τους,

  6. την αποκλειστική χρήση του προτύπου ISO 20022 XML κατά τη διαβίβαση πράξεων πληρωμής σε διατραπεζικό επίπεδο (άρθρο 5, παρ. 1, στοιχείο β) ή για μαζικές πληρωμές χρηστών υπηρεσιών πληρωμών (άρθρο 5, παρ. 1, στοιχείο δ), ύστερα από ειδικό αίτημα του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών (άρθρο 5, παρ. 1, τελευταίο εδάφιο), και

  7. τα δικαιώματα του πληρωτή (debtor) κατά την εκτέλεση πράξης πληρωμής άμεσης χρέωσης (άρθρο 5, παρ. 3, στοιχείο δ).


[1] Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012, ΕΕ L 94/30.03.2012, σελ. 22-37