Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για ζητήματα διενέργειας συναλλαγών πληρωμών και προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19

Στις 25 Μαρτίου 2020, η ‘ΕΒΑ’, στο πλαίσιο της ευρύτερης λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, εξέδωσε Ανακοίνωση, η οποία καλύπτει ζητήματα διενέργειας συναλλαγών πληρωμών και προστασίας του καταναλωτή.

Ανακοίνωση ΕΒΑ