Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) ως προς την χρήση «κρυπτο-αλγόριθμων» (“crypto-algorithms”), ψηφιακών υπογραφών και πρωτοκόλλων ασφαλείας στα συστήματα και μέσα πληρωμών

Στις 9 Μαρτίου 2020, το ‘EPC’ δημοσίευσε επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές ως προς την χρήση «κρυπτο-αλγόριθμων» (“crypto-algorithms”), ψηφιακών υπογραφών και πρωτοκόλλων ασφαλείας στα συστήματα πληρωμών για την προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και των σχετικών συναλλαγών.

Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές ‘EPC’