Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Οδηγός της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (‘FATF’) για την με ψηφιακά μέσα ταυτοποίηση (“digital id”) για σκοπούς ‘KYC’

Στις 6 Μαρτίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε τον τελικό Οδηγό της για την με ψηφιακά μέσα ταυτοποίηση για σκοπούς ‘KYC’.

Με τον εν λόγω Οδηγό η ‘FATF’ αποσκοπεί στην παροχή συνδρομής στις εθνικές κυβερνήσεις, τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο εφαρμογής «προσέγγισης βασισμένης στον κίνδυνο» (“risk-based approach”) όταν προχωρούν στην ταυτοποίηση της πελατείας τους με ψηφιακά μέσα για σκοπούς ‘KYC’.

Οδηγός FATF