Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) νέων εκδόσεων “Rulebooks” των συστημάτων πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

Στις 5 Μαρτίου 2020, το ‘EPC’ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένες εκδόσεις “Rulebooks” για τα ακόλουθα σχήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA που τελούν υπό τη διαχείρισή του:

Τα επικαιροποιημένα “Rulebooks” θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Απριλίου 2020.