Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 77/17.12.2010 της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα
«Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία. Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των υποχρεώσεων από τις διατάξεις της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14 και του Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001»

Σε συνέχεια της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ 14/2010) σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε, στις 17 Δεκεμβρίου 2010, την Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (ΠΣΝΠ) 77/17.12.2010 με θέμα «Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία. Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των υποχρεώσεων από τις διατάξεις της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14 και του Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001».

Η ΠΣΝΠ εξειδικεύει την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στα ακόλουθα δύο σημεία:

α) προσδιορισμό της διαδικασίας δήλωσης των απομακρυσμένων καταστημάτων Πιστωτικών Ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην εξαίρεση της Απόφασης, συμπλήρωση και αποστολή στατιστικών στοιχείων, διαδικασία ανάθεσης ελέγχων γνησιότητας και καταλληλότητας σε τρίτους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά,  και

β) επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Απόφασης της ΕΚΤ.