Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Απόφαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 14/2010 (2010/597/EU) σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία

Η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία, δημοσιεύτηκε στις 9 Οκτωβρίου 2010 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (L267, σελ. 1), ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσής της και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Η Απόφαση αντικαθιστά το υπάρχον Πλαίσιο για την ανίχνευση των πλαστών και μη κατάλληλων προς κυκλοφορία μετρητών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους επαγγελματίες διαχειριστές και καλύπτει (υπό τον όρο «φορείς που διαχειρίζονται μετρητά») το σύνολο των οικονομικών φορέων, στα οποία αναφέρεται το άρθρο 6 του  Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του Κανονισμού του Συμβουλίου 44/2009.