Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) για τα ISO 20022 μηνύματα αναφοράς στα συστήματα SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit και SEPA Instant Credit Transfer

Στις 8 Ιουλίου 2019, το ‘EPC’ δημοσίευσε Σύσταση στην ιστοσελίδα του, μέσω της οποίας επιχειρείται μια «χαρτογράφηση» των απαιτήσεων των υφιστάμενων “rulebooks” για τα συστήματα SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit και SEPA Instant Credit Transfer σε σχέση με τα ISO 20022 μηνύματα αναφοράς του πεδίου “Transaction details”.

Σύσταση EPC