Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Από τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009, παρέχονται από τις ευρωπαϊκές τράπεζες τα δυο
συστήματα άμεσων χρεώσεων SEPA προς επιχειρήσεις και καταναλωτές

Περισσότερες από 2.600 τράπεζες από 32 ευρωπαϊκές χώρες (27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν, Ελβετία και Μονακό), μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,  παρέχουν στην πελατεία τους, SEPA άμεσες χρεώσεις από τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009.

Τα ανωτέρω δυο συστήματα SEPA άμεσων χρεώσεων θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων, του Δημοσίου ή λοιπών Νομικών Πρόσωπων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτοματοποιημένης είσπραξης οφειλών από καταναλωτές ή άλλες επιχειρήσεις.   

Τα δυο νέα συστήματα SEPA άμεσων χρεώσεων είναι απόλυτα συμβατά με τις σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά. Ειδικά σε ότι αφορά το σύστημα SEPA άμεσων χρεώσεων που αφορά στην αποπληρωμή υποχρεώσεων καταναλωτών προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων στον καταναλωτή έως και οκτώ (8) εβδομάδες μετά την χρέωση του λογαριασμού του, χρονικό διάστημα το οποίο επεκτείνεται στους δεκατρείς (13) μήνες, εφόσον η συναλλαγή άμεσης χρέωσης δεν είναι εγκεκριμένη από τον καταναλωτή.

Τέλος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 924/2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα, έως την 1η Νοεμβρίου 2010, ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών ενός πληρωτή, ο οποίος είναι προσβάσιμος για εθνική συναλλαγή άμεσης χρέωσης σε ευρώ στον λογαριασμό πληρωμών του εν λόγω πληρωτή, θα πρέπει να είναι επίσης προσβάσιμος για συναλλαγές άμεσης χρέωσης σε ευρώ οι οποίες δρομολογούνται από δικαιούχο μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένου σε οιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα άμεσων χρεώσεων SEPA είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (http://www.europeanpaymentscouncil.eu), έργο του οποίου υπήρξε και συνεχίζει να είναι η αναδιάρθρωση του πλαισίου παροχής μεταφορών πιστώσεων, άμεσων χρεώσεων και υπηρεσιών πληρωμών με κάρτες, με στόχο τη δημιουργία του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ, γνωστού με το αγγλικό ακρωνύμιο SEPA (Single Euro Payments Area). [1]


 


[1] Mέλη του EPC είναι εμπορικές, αποταμιευτικές και συνεταιριστικές τράπεζες, εθνικές και πανευρωπαϊκές ενώσεις τραπεζών ενώ καθεστώς παρατηρητή έχουν η EKT, το SWIFT και η Euro Banking Association (EBA).