Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 «σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών»

Στις 7 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 «σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών» (γνωστή και ως “European Accessibility Act”).

Ο σκοπός της Οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, ιδίως με την εξάλειψη και πρόληψη εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των καλυπτόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, και οι τραπεζικές υπηρεσίες), τα οποία (εμπόδια) προκύπτουν από αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας εντός των κρατών μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη το αργότερο έως τις 28 Ιουνίου 2022. Τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας (π.χ. ελληνικός Νόμος) τίθενται σε ισχύ στις 28 Ιουνίου 2025.

Οδηγία (ΕΕ) 2019/882

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός