Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Διορθωτικό στην Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’)

Στις 6 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ διορθωτικό στην Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 «για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται συνολικά 2 διορθώσεις επί του άρθρου 9(2) της AMLD IV, όπως ισχύει, αναφορικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που δύναται να εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προσδιορισμό τρίτων (εκτός ΕΟΧ) χωρών υψηλού ML/TF κινδύνου.

Διορθωτικό AMLD V

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός