Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της ΤτΕ σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας για τους λειτουργικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’)

Στις 14 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1646) η υπ’ αριθμ. 157/2.4.2019 ΠΕΕ της ΤτΕ σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας για τους λειτουργικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ) στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’).

Με την εν λόγω ΠΕΕ υιοθετούνται από την ΤτΕ οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές  που έχει εκδόσει, ήδη από τις 12 Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) στο πλαίσιο εξειδίκευσης του άρθρου 95(3) της PSD 2.

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ εξουσιοδοτείται να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΕΕ.

ΦΕΚ Β’ 1646/14.5.2019