Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της ΤτΕ για την αναφορά μειζόνων λειτουργικών συμβάντων ή/και συμβάντων ασφαλείας από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’)

Στις 10 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1597) η υπ’ αριθμ. 157/3/02-04-2019 ΠΕΕ της ΤτΕ για την αναφορά μειζόνων λειτουργικών συμβάντων ή/και συμβάντων ασφαλείας από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’).

Με την εν λόγω ΠΕΕ υιοθετούνται οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές  που έχει εκδόσει, ήδη από τις 27 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) στο πλαίσιο εξειδίκευσης του άρθρου 96(3) της PSD 2.

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ εξουσιοδοτείται να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΕΕ, ενώ στο Παράρτημα Ι αυτής περιλαμβάνονται τα υποδείγματα για την υποβολή των - σχετικών με την εν λόγω θεματική – αναφορών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών προς την ΤτΕ.

ΦΕΚ Β’ 1597/10.5.2019