Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών»

Στις 10 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών».

Η εν λόγω Οδηγία περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων):

εναρμονισμένους ορισμούς για τα διαδικτυακά αδικήματα, όπως το “phishing”,

εναρμονισμένους κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα,

ζητήματα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών.

Σύμφωνα με το άρθρο 20, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσουν τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας στην εθνική τους έννομη τάξη το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2021.

Οδηγία (ΕΕ) 2019/713