Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 39100/2019 (ΦΕΚ Β’ 1167/08.04.2019) για τον Προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 – Πλαίσιο προστασίας κύριας κατοικίας

Στις 8 Απριλίου 2019 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1167/8.04.2019) η ΚΥΑ για τον «Προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

Η εν λόγω απόφαση προσδιορίζει το ποσό των μηνιαίων καταβολών, τη διάρκεια χορήγησης της συνεισφοράς του Δημοσίου καθώς και τη διαδικασία καταβολής. Ακόμη, τίθεται πρόβλεψη ρύθμισης για αναπροσαρμογή του ποσού, καθώς και για την περίπτωση διακοπής της συνεισφοράς. Τέλος, προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις (άρθρο 7) και τα δικαιώματα του οφειλέτη (άρθρο 8), καθώς και τα αρμόδια όργανα για την υλοποίηση της συνεισφοράς του Δημοσίου (άρθρο 9).

Υπουργική Απόφαση