Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Μελέτη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (‘ECON’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πρόσφατες υποθέσεις παραβίασης των ενωσιακών κανόνων ‘AML/CFT’ από ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα

Τον Φεβρουάριο 2019, δημοσιεύθηκε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής ‘ECON’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πρόσφατες υποθέσεις παραβίασης των ενωσιακών κανόνων ‘AML/CFT’ από ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, στη μελέτη αυτή εξετάζονται, υπό το πρίσμα της προληπτικής εποπτείας που ασκούν οι αρμόδιες προς τούτο εθνικές αρχές έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

  • της ‘ABLV’ στη Λετονία,
  • της ‘Versobank’ στην Εσθονία,
  • της ‘Pilatus Bank’ στη Μάλτα,
  • του υποκαταστήματος της ‘Danske Bank’ στην Εσθονία, και
  • της ‘ING’ στην Ολλανδία.

ECON In-Depth Analysis