Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’)

Στις 30 Ιανουαρίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της EBA.

Μέσω της Γνώμης αυτής, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι υποστηρίζει την ανωτέρω νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι θα συμβάλει στον αποτελεσματικότερο εντοπισμό των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ενίσχυση και εναρμόνιση των σχετικών εποπτικών πρακτικών.

Γνώμη ΕΚΤ