Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους κινδύνους που παρουσιάζουν τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές εντός της ΕΕ

Στις 23 Ιανουαρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τους κινδύνους που παρουσιάζουν τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας («χρυσά διαβατήρια») και άδειας διαμονής («χρυσές θεωρήσεις») των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε επενδυτές από τρίτες χώρες.

Στην έκθεση καταγράφονται οι κίνδυνοι που συνοδεύουν τα συστήματα αυτά για την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Η έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα συστήματα αυτά και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ επιτείνει ακόμη περισσότερο τους κινδύνους αυτούς, σύμφωνα με την έκθεση.

Έκθεση