Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Συνιστώμενες λειτουργίες των ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2

Η ευρωπαϊκή ομάδα έργου που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσίευσε αναθεωρημένο κείμενο με τις συνιστώμενες λειτουργίες που θα πρέπει να πληρούν τα ‘APIs’ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (ήτοι των πιστωτικών ιδρυμάτων) για την επικοινωνία με τους νέους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’, ‘AISPs’ και ‘CISPs’) στο πλαίσιο της PSD 2.

Στο αναθεωρημένο κείμενο έχουν προστεθεί οι προδιαγραφές του ‘API’ που έχει αναπτυχθεί από την Σλοβακική Ένωση Τραπεζών.

Κείμενο συνιστώμενων προδιαγραφών