Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη διαχείριση κινδύνων ασφαλείας και ‘ICT’

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, η EBA έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών (“guidelines”) για τη διαχείριση κινδύνων ασφαλείας και Information and Communication Technology/‘ICT’.

Οι κατευθυντήριες γραμμές καθιερώνουν μια σειρά από απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα, τις λοιπές κατηγορίες φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος) και τις επιχειρήσεις επενδύσεων σχετικά με τον μετριασμό και τη διαχείριση των κινδύνων ασφαλείας και ‘ICT’ και αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας ενιαίας και συνεκτικής πρακτικής προσέγγισης για τη διευθέτηση τέτοιων ζητημάτων εντός της ενιαίας αγοράς.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 13 Μαρτίου 2019. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η EBA θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών.

Επιπλέον, με την οριστικοποίηση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές της EBA που αφορούν τη θέσπιση, εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων ασφαλείας, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των διαδικασιών πιστοποίησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 95(3) της PSD 2, θα καταργηθούν.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών