Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Νόμος 4577/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ και άλλες διατάξεις»

Στις 3 Δεκεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 199) ο Νόμος 4577/2018, με τις διατάξεις του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”). Στις κατηγορίες των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (“operators of essential services”) εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, και τα πιστωτικά ιδρύματα (σημείο 3 του Παραρτήματος Ι του Νόμου).

ΦΕΚ Α’ 199/3.12.2018