Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης»

Στις 28 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης».

Ο Κανονισμός αυτός, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 19 Δεκεμβρίου 2020, θεσπίζει τους κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους ένα κράτος-μέλος της ΕΕ αναγνωρίζει και εκτελεί στο έδαφός του αποφάσεις δέσμευσης και αποφάσεις δήμευσης, οι οποίες εκδόθηκαν από άλλο κράτος-μέλος στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805