Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Συνιστώμενες λειτουργίες των ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 9 Νοεμβρίου 2018, η ευρωπαϊκή ομάδα έργου (“API Evaluation Group”), η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας των υπερεθνικών ‘APIs’ (π.χ. UK Open banking, STET/Γαλλία, Berlin Group/Γερμανία) στο πλαίσιο της PSD 2, δημοσίευσε το τελικό κείμενο με τις συνιστώμενες λειτουργίες που θα πρέπει να πληρούν τα ‘APIs’ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (ήτοι των πιστωτικών ιδρυμάτων) για την επικοινωνία με τους νέους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’, ‘AISPs’ και ‘CISPs’) στο πλαίσιο της PSD 2.

API Evaluation Group Recommended Functionalities