Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Πλαίσιο επίβλεψης των συστημάτων και εργαλείων
πληρωμών από το Ευρωσύστημα

Εννέα χρόνια μετά τη δημοσίευση του κειμένου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με τίτλο "Role of the Eurosystem in the field of payment systems oversight", στις 20 Φεβρουαρίου 2009, δημοσιεύτηκαν από την ΕΚΤ δυο κείμενα με τίτλο:

  1. Eurosystem oversight policy framework, και
  2. Eurosystem's "Harmonised oversight approach and oversight standards for payment instruments".

Με το πρώτο κείμενο το Ευρωσύστημα επανεξετάζει τις υφιστάμενες μεθόδους επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών, μεγάλης και μικρής αξίας, ενισχύει την διαφάνεια ως προς τις απαιτήσεις επίβλεψης που θα πρέπει να ικανοποιούν οι διαχειριστές των συστημάτων πληρωμών και διαμορφώνει την βάση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πληρωμών.

Με το δεύτερο κείμενο το Ευρωσύστημα θέτει ένα ελάχιστο σύνολο πέντε (5) προτύπων γενικής επίβλεψης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών εργαλείων πληρωμών, κυρίως αυτών που καλύπτει ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Τα κείμενα της ΕΚΤ και το συνοδευτικό αυτών Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://www.ecb.int/pub/pubbydate/2009/html/index.en.html