Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Μελέτη της FATF σχετικά με την καταπολέμηση
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 29 Φεβρουαρίου 2008 δημοσιεύτηκε από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) μελέτη με τίτλο “Terrorist Financing”.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf