Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με την λήψη
μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων διασυνοριακής
μεταφοράς κεφαλαίων

Στις 17 Ιουλίου 2008 δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS), η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), κείμενο διαβούλευσης με τίτλο "Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to cross-border wire transfers".

Το κείμενο διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bis.org/publ/bcbs139.htm.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008.