Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Εγκεκριμένα κείμενα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών
που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2008

Στις 24 Ιουνίου 2008 συνεδρίασε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών η οποία και ενέκρινε τα κατωτέρω κείμενα και τις συνοδευτικές αυτών διατραπεζικές κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησης (Inter-bank Implementation Guidelines):

              1.       SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook v3.2

              2.       SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook v3.1

              3.       SEPA Business to Business Direct Debit Scheme Rulebook v1.1

Ειδικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι:

  • Το SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook v3.2 και οι συνοδευτικές αυτού διατραπεζικές κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησης θα αντικαταστήσει, από τις 2 Φεβρουαρίου 2009, το υφιστάμενο SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook v2.3, το οποίο και θα καταργηθεί.
  • Το SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook v3.1 και οι συνοδευτικές αυτού διατραπεζικές κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησης αντικαθιστούν το παλαιότερο version 2.3 και οι αλλαγές του, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν επιδρούν στη λειτουργικότητα του σχήματος, αποτυπώνονται στο Παράρτημα IV.
  • Το SEPA Business to Business Direct Debit Scheme Rulebook v1.1 και οι συνοδευτικές αυτού διατραπεζικές κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησης αντικαθιστούν το παλαιότερο version 1.0 και πλέον αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν και θα παρέχονται οι SEPA άμεσες χρεώσεις στις επιχειρήσεις για εκείνες τις τράπεζες που θα αποφασίσουν να προσχωρήσουν (προαιρετικά) σε αυτό το σχήμα. 

Τα ανωτέρω κείμενα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_list.cfm?documents_category=1